Wzór umowy o prowadzenie kampanii AdWords przez Agencję Traffiqua

Umowa prowadzenia kampanii Google AdWords

zawarta 1 stycznia 2022 roku w Warszawie, pomiędzy:

Nazwa lub imię i nazwisko Universal Exports Sp. z o.o.
Adres i siedziba ul. Marszałkowska 1a, 00­624 Warszawa
Nazwa organu rejestrującego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1234567890
NIP 123­45­67­819
Reprezentowany/a przez Jana Kowalskiego ­ Prezesa Zarządu

zwany/a dalej Zamawiającym​, a

TRAFFIQUA Czarnecki i Spółka z siedzibą w Warszawie, al. Wyścigowa 8/37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284094, NIP 7010079254, reprezentowaną przez wspólnika Witolda Czarneckiego, zwana dalej Traffiqua​.

Witryny zamawiającego, których reklama w Google AdWords jest przedmiotem umowy (zwane dalej Witrynami​) www.universal­exports.pl
Rozpoczęcie umowy z dniem podpisania
Okres umowy bezterminowa
Wynagrodzenie Traffiqua 15% wartości wydanego budżetu reklamowego
Termin płatności 10 dni od wystawienia faktury
 1. Przedmiotem umowy jest zarządzanie i obsługiwanie przez Traffiqua kampanii reklamowych w programie Google AdWords prowadzonych dla Witryn​.
 2. Zamawiający​ upoważnia Traffiqua​ do zarządzania kampaniami reklamowymi Witryn​ prowadzonymi na jego koncie Google AdWords.
 3. Traffiqua zobowiązuje się skonfigurować i w sposób ciągły optymalizować kampanie AdWords w szczególności poprzez: (a​) aktualizację listy wykorzystywanych słów kluczowych oraz analizę wyszukiwanych fraz; (b​) aktualizację listy fraz wykluczających na podstawie analizy wyszukiwanych fraz i wyników konwersji; (c​) aktualizację stawek CPC, CPA i CPM na podstawie informacji o wynikach konwersji; (d​) aktualizację ustawień kampanii i struktury konta (podziału na kampanie i grupy reklam); (e​) copywriting i testy różnych wariantów boksów reklamowych oraz adresów stron docelowych; (f​) uruchamianie kampanii związanych z promocjami i akcjami specjalnymi; (g​) aktualizację rozszerzeń reklam (ad extensions); (h​) prowadzenie list i kampanii remarketingowych; (i​) prowadzenie kampanii Shopping i remarketingu dynamicznego (jeżeli dana witryna jest sklepem internetowym).
 4. Traffiqua ma obowiązek uwzględniać zalecenia Zamawiającego dotyczące budżetu kampanii (np. miesieczny lub dzienny limit). Zamawiający​ może ustalać budżet kampanii w dowolnym zakresie.
 5. Traffiqua zobowiązuje się dostarczać raporty z przebiegu kampanii nie rzadziej niż raz w miesiącu. Częstotliwość i zawartość raportów będzie konsultowana z Zamawiającym​.
 6. Opłata za wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy składa się z budżetu kampanii stanowiącego zwrot kosztów ponoszonych na rzecz Google Ireland Ltd oraz z wynagrodzenia dla Traffiqua za zarządzanie kampaniamii. Do opłaty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Płatności ​dokonywane będą w okresach miesięcznych na podstawie faktur VAT wystawianych przez Traffiqua​. W przypadku niezapłacenia przez Zamawiającego​ w terminie, Traffiqua​ ma prawo wstrzymać kampanie do czasu otrzymania płatności.
 8. Traffiqua jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności dotyczących spraw Zamawiającego, ​poznanych w trakcie wykonywania umowy chyba, że Zamawiający zwolni ją pisemnie z tego obowiązku lub przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 9. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy w tym samym zakresie wszystkich pracowników i współpracowników Traffiqua.​
 10. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron przez jednostronne jej wypowiedzenie na koniec miesiąca z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.​
 11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.​
 12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, ​po jednym dla każdej ze stron.