Regulamin AdWords

 1. Definicje

  “Dzień Akceptacji” oznacza: (i) dzień, w którym Klient zaakceptował warunki niniejszej Umowy w trybie online; lub (ii) dzień akceptacji podany na ewentualnej stronie zawierającej podpisy stron niniejszej Umowy;
  “Reklamodawca” oznacza podmiot, którego reklamy (stworzone przez niego lub przez osobę trzecią w jego imieniu) są udostępniane przez Google zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, który to podmiot może zostać określony bardziej szczegółowo na ewentualnej Stronie Tytułowej niniejszej Umowy o Świadczenie Usług;
  “Program AdWords” oznacza program reklamowy Google oparty na zasadach aukcji internetowej;
  "Umowa" oznacza niniejsze warunki reklamy (w tym Stronę Tytułową i ewentualną stronę zawierającą podpisy stron), FAQ i Wskazówki Redakcyjne;
  "Tekst" oznacza całą zawartość reklam (w tym między innymi adresy URL, wszelkie informacje kontaktowe i/lub inne dane zawarte w treści reklamy) podlegające Wskazówkom Redakcyjnym;
  "Wskazówki Redakcyjne" oznaczają stosowane w Programie (i) wskazówki redakcyjne dotyczące reklam tekstowych znajdujące się pod adresem: https://adwords.google.pl/select/guidelines.html; oraz (ii) inne wskazówki redakcyjne dotyczące różnych rodzajów reklam, znajdujące się pod danym adresem/danymi adresami URL, przekazywane Klientowi.
  “Dzień Zakończenia” oznacza ewentualny dzień, w którym strony postanowią rozwiązać niniejszą Umowę, a wszystkie rodzaje reklam przestaną być dostępne;
  "FAQ" oznacza najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu (w tym, między innymi pytania dotyczące zasad i bezpieczeństwa, znajdujące się pod adresem: https://adwords.google.pl/support/bin/topic.py?topic=26). Pytania FAQ dotyczące Programu AdWords znajdują się obecnie na: https://adwords.google.pl/support/;
  "Obiekt Google" oznacza witryny internetowe, aplikacje, obiekty i/lub inne media będące własnością, obsługiwane lub dostarczane przez Google, za wyjątkiem stron z zawartością na Google;
  "Partner" oznacza właściciela i/lub operatora Obiektów Partnera, będącego osobą trzecią;
  "Obiekt Partnerski" oznacza witryny internetowe, aplikacje, zawartość, obiekty i/lub inne media będące własnością, obsługiwane lub dostarczane przez Partnera, na których Google umieszcza reklamy zgodnie z umową opisaną szczegółowo w internetowym systemie reklamowym i/lub odpowiednich FAQ;
  "Program" oznacza różne rodzaje usług reklamowych oferowanych przez Google, opisanych bardziej szczegółowo w internetowym systemie reklamowym (w tym między innymi w Programie AdWords) oraz udostępnionych przez Google zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
  "Cel" oznacza słowo kluczowe, wykluczające słowo kluczowe, kategorię i/lub inne mechanizmy kierowania; oraz
  “Dzień Rozpoczęcia” oznacza dzień/ dni po Dniu Akceptacji, które Google określi jako dzień/dni, w których strony będą starały się udostępnić reklamy Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości: Dzień Rozpoczęcia nie może być ten sam dla wszystkich rodzajów reklam.

 2. Umieszczanie i kierowanie reklam.

  2.1 W odniesieniu do Programu AdWords Google dołoży uzasadnionych starań w celu: (a) umieszczania reklam Klienta w Obiektach Google; i/lub (b) z uwzględnieniem wyborów dokonanych przez Klienta (przy użyciu internetowego systemu AdWords i/lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej do działu obsługi klienta Google, w zależności od przypadku), umieszczenia reklam Klienta na (i) stronach z zawartością Google i Partnerów Google; oraz (ii) stronach wyszukiwania Partnerów Google.
  2.2 Klient może nabywać inne rodzaje reklam za pomocą internetowego systemu reklamowego. Reklamy te podlegają postanowieniom niniejszej Umowy, a Google dołoży uzasadnionych starań w celu udostępnienia ich w mediach i w sposób określony bardziej szczegółowo w internetowym systemie reklamowym.
  2.3 Jeżeli w sposób wyraźny nie postanowiono inaczej, Klient przyjmuje do wiadomości, że Google nie gwarantuje i nie może zagwarantować: (i) umieszczenia, pozycjonowania lub terminów dostarczenia reklam lub (ii) liczby ewentualnych wyświetleń, publikacji, konwersji lub kliknięć na dowolną reklamę umieszczoną na Obiektach Partnerskich lub Obiektach Google lub na stronach z zawartością zamieszczonych na Google lub w działach takich obiektów.

 3. Tekst i pozycjonowanie

  3.1 Klient: (i) na żądanie przekaże Google Teksty dla Programu AdWords na co najmniej trzy (3) dni robocze przed odpowiednim Dniem Rozpoczęcia; (ii) przekaże Teksty dla wszystkich pozostałych rodzajów reklam w terminie określonym w internetowym systemie reklamowym lub podanym w inny sposób przez Google; oraz (iii) zapewni spójność sformułowań zawartych w Celach, Tekście, kierowaniu i na stronach przeznaczenia.
  3.2 Klient przyjmuje do wiadomości i uznaje, że: (i) pozycjonowanie reklam na Obiektach Google, stronach z zawartością na Google lub na Obiektach Partnerskich (jeżeli ma to zastosowanie) odbywa się według wyłącznego uznania odpowiednio Google i/lub Partnera; (ii) Google może zaoferować ten sam Cel więcej niż jednemu reklamodawcy; oraz (iii) reklamy Klienta mogą nie być wyświetlane, jeżeli liczba reklamodawców lub reklam dla danego Celu jest większa od liczby dostępnych pozycji wyświetlania lub jeżeli reklamy Klienta nie spełniają właściwych wymagań w zakresie wymaganej ilości kliknięć.
  3.3 W przypadku niektórych rodzajów reklam, takich jak Program AdWords, po opublikowaniu kampanii przez Google, Google może wysłać Klientowi wiadomość elektroniczną informując Klienta, że w ciągu 72 godzin ("Okres Modyfikacji") może zmodyfikować opublikowane słowa kluczowe oraz ustawienia i/lub dokonać innych poprawek. Kampania (w formie przekazanej początkowo lub zmodyfikowanej przez Klienta) zostaje uznana za zaakceptowaną przez Klienta z końcem Okresu Modyfikacji, a Google ponosi odpowiedzialność wobec Klienta jedynie za rozbieżności, jeżeli Klient może udowodnić, posługując się aktualnymi dokumentami, że Google opublikował reklamy niezaakceptowane przez Klienta.
  3.4 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie: (i) Cele; (ii) Teksty stworzone przez lub dla Reklamodawcy (na żądanie Reklamodawcy); (iii) zawartość domeny lub strony docelowej, która ukazała się po kliknięciu na Tekst adresów URL; oraz (iv) reklamowane usługi i produkty (zwane łącznie "Usługami Reklamodawcy").
  3.5 O ile nie postanowiono inaczej, Google i/lub Partnerzy mają prawo w każdym czasie odrzucić lub usunąć dowolną reklamę, Tekst i/lub Cel z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny. Ponadto Google może modyfikować rozmiar i/lub format reklam (i) w zakresie zasadnie wymaganym w celu zapewnienia zgodności ze specyfikacjami technicznymi i/lub zasadami dotyczącymi Obiektów Google lub Obiektów Partnerskich (w tym między innymi modyfikowania reklam obrazkowych w sposób określony w niniejszej Umowie); i/lub (ii) w przypadku, gdy Klient upoważnił Google do ogólnej optymalizacji skuteczności kampanii.
  3.6 Klient zezwala Google na korzystanie z automatycznego oprogramowania w celu wyszukiwania i analizowania witryn internetowych powiązanych z Usługami Reklamodawcy, aby umożliwić Google dokonanie oceny jakości reklam i realizacji celów. Klient może w sposób wyraźny wycofać się z takiej oceny w sposób określony przez Google.

 4. Obiekty Partnerskie.

  Nawet, jeżeli reklamy Klienta zostaną umieszczone w Obiektach Partnerskich, Klient zobowiązuje się kierować do Google wszelką korespondencję dotyczącą reklam Klienta umieszczonych w Obiektach Partnerskich. Ponadto, w przypadku umieszczenia reklam Klienta w Obiektach Partnerskich, Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w wyniku umieszczenia reklam, Partner (Partnerzy) zyskają dostęp do zawartości reklam, w tym (między innymi) do obrazów i URL, danych kontaktowych oraz innych informacji, które można uzyskać za pośrednictwem URL, jak również do danych dotyczących zapytań i kliknięć.

 5. Niedozwolone korzystanie.

  Klient nie będzie: (i) nielegalnie korzystał z Programu, w tym, nie ograniczając ogólnego charakteru tego postanowienia, Klient nie będzie pozorował zabronionych lub nieprawidłowych kliknięć na reklamy Klienta lub reklamy osób trzecich, nie będzie również wykonywał zabronionych lub nieprawidłowych kliknięć na reklamy Klienta lub reklamy osób trzecich, w tym przy użyciu robotów lub innych zautomatyzowanych narzędzi do zadawania pytań lub generowanych przez komputer procesów wyszukiwania, przy pomocy niedozwolonych usług / oprogramowania w zakresie optymalizacji wydajności wyszukiwarek, i nie będzie zezwalał na takie działania osobom trzecim; (ii) korzystał z zautomatyzowanych sposobów, metod poszukiwania lub innych metod wyszukiwania danych w celu uzyskania z Obiektów Google dostępu do informacji związanych z reklamą, gromadzenia takich informacji i zadawania pytań w tym zakresie, chyba, że Google zezwoli na to wyraźnie na piśmie;(iii) reklamował substancji, usług, produktów ani materiałów, które naruszają przepisy prawa i regulacje obowiązujące w kraju, w którym są wyświetlane, zamieszczane lub w inny sposób udostępniane reklamy Klienta; (iv) postępował niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi, Wskazówkami Redakcyjnymi i wszelkimi innymi zasadami, w tym z Polityką Prywatności Google(www.google.pl/privacy.html) i Wytycznymi w sprawie Znaków Towarowych (www.google.pl/permissions/guidelines.html) publikowanymi w ramach Obiektów Google i podlegającymi okresowym zmianom; (v) prowadził innej działalności gospodarczej, która zgodnie z prawem jakiegokolwiek stanu lub kraju, w którym reklama jest dostępna, byłaby nielegalna lub zakazana; (vi) zamieszczał w ramach reklam Klienta odnośników do jakichkolwiek witryn internetowych, chyba, że zawartość tych witryn wiąże się ze Celem Klienta (Celami Klienta) lub z Tekstem; oraz (vii) używał na jednej stronie z wynikami wyszukiwania kilku odnośników umieszczonych w reklamach do przejścia do tej samej lub podobnej strony, i nie zezwoli na takie działania osobom trzecim.

 6. Płatność, ceny i sprawozdania.

  Jeżeli będzie istniał taki wymóg, Klient, na ewentualnej stronie tytułowej Umowy w sprawie reklamy w Google lub w internetowym systemie reklamowym określi maksymalna kwotę, jaką może przeznaczyć na reklamy (“Budżet w ramach Umowy”). Dla uniknięcia wątpliwości - określając Budżet w ramach Umowy, Klient nie zobowiązuje się do wydania całego Budżetu w ramach Umowy. Klient jedynie poinformuje Google, że nie zamierza przekroczyć kwoty określonej w Budżecie w ramach Umowy. Klient ponosi i będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność jedynie za zapłatę kwot do wysokości określonej w Budżecie w ramach Umowy. Klient zapłaci (lub spowoduje, że odpowiednia osoba trzecia zapłaci) Google, zgodnie z modelem wyceny mającym zastosowanie do rodzaju reklam wybranego przez Klienta przy użyciu internetowego systemu reklamowego. Google wraz z Klientem ustalą sposób zapłaty oraz zapiszą poczynione przez siebie ustalenia na ewentualnej stronie tytułowej Umowy w sprawie reklamy w Google lub w internetowym systemie reklamowym. Kwoty podane w niniejszej Umowie nie zawierają VAT, chyba, że wyraźnie podano inaczej. Klient zapłaci wszystkie kwoty (w tym VAT, (jeśli ma zastosowanie) oraz wszelkie inne należne podatki i opłaty nałożone przez organa władzy) w sposób uzgodniony przez strony. O ile strony wyraźnie nie postanowią inaczej, faktury nie będą wystawiane. W przypadku niedokonania płatności w terminie, Google może naliczyć odsetki w wysokości 2% rocznie powyżej stopy bazowej obowiązującej w Barclays Bank PLC, za okres od daty płatności do daty faktycznej zapłaty, przed wydaniem orzeczenia lub w terminie późniejszym. Google może zmienić cenę minimalną w każdym czasie. Opłaty będą naliczane wyłącznie na podstawie danych znajdujących się w posiadaniu Google. Google zapewni Klientowi chroniony hasłem dostęp do całodobowego internetowego systemu sprawozdawczości, co umożliwi Klientowi monitorowanie swojej kampanii. Ewentualne zwroty zależą od uznania Google i mogą mieć wyłącznie formę dodatkowego budżetu marketingowego na korzystanie z Obiektów Google.

 7. Oświadczenia i zapewnienia.

  Klient oświadcza i zapewnia, że (i) wszystkie informacje przekazane Google przez Klienta są kompletne, prawidłowe i aktualne; (ii) dysponuje wszelkimi niezbędnymi prawami, aby zezwolić Google i Partnerom Google na (w zależności od przypadku) używanie, hosting, przechowywanie w pamięci podręcznej, trasowanie, przechowywanie, kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucję, zmianę formatu, powielanie, publikowanie, wyświetlanie i transmitowanie reklam Klientów (w tym Celów i wszystkich Tekstów) ("Korzystanie"); oraz, że (iii) Korzystanie zgodne z warunkami niniejszej Umowy, reklamy (w tym Cele i cały Tekst), witryny internetowe lub strony, na które można wejść za pośrednictwem reklam Klienta (w tym Serwisy Reklamodawcy dostępne tą drogą) nie będą: (a) naruszały ani zachęcały do naruszenia przepisów prawa, obowiązujących regulacji ani kodeksów (w tym, polskiego kodeksu etyki reklamy) oraz wszelkich równoważnych kodeksów reklamy w jakiejkolwiek innej jurysdykcji); (b) naruszały praw własności intelektualnej osób trzecich ani zawierały treści o charakterze szkodliwym, obraźliwym, obscenicznym, gróźb lub oszczerstw. Każda ze stron zrzeka się praw przysługujących jej wobec drugiej strony w zakresie oświadczeń i zapewnień (pisemnych lub ustnych), które nie zostały wyraźnie wymienione lub określone w niniejszej Umowie. Postanowienia niniejszego punktu nie stanowią podstawy do ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności którejkolwiek ze stron z tytułu oszustwa.

 8. Zwolnienie z odpowiedzialności.

  Klient zwolni z odpowiedzialności Google, agentów, podmioty stowarzyszone, dyrektorów, członków władz, pracowników i Partnerów Google (“Osoby Zwolnione z Odpowiedzialności”), oraz podejmie się ich obrony w przypadku odnotowania przez Osoby Zwolnione z Odpowiedzialności jakichkolwiek roszczeń, strat, zobowiązań, wydatków, szkód i kwot w wyniku zawartych ugód (w tym kosztów obsługi prawnej i innych kosztów), w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień punktów 3.3, 5 lub 7 niniejszych Warunków Zamieszczania Reklam. Niniejsze zobowiązanie do zwolnienia z odpowiedzialności odszkodowawczej będzie obowiązywało tylko, jeżeli Google: (a) niezwłocznie poinformuje Klienta o roszczeniu; (b) udzieli Klientowi odpowiednich informacji oraz będzie z nim współpracował przy obronie przed takim roszczeniem; i (c) przekaże Klientowi pełną kontrolę i nadzór nad obroną związaną z takim roszczeniem i ugodą zawartą w ramach rozstrzygnięcia danego roszczenia. Osoby Zwolnione z Odpowiedzialności mogą przystąpić do obrony wraz z wybranym przez siebie doradcą prawnym i na własny koszt.

 9. Ograniczenie odpowiedzialności.

  W zakresie dozwolonym polskim prawem, odpowiedzialność stron podlega następującym ograniczeniom: (i) całkowita odpowiedzialność każdej ze stron wobec drugiej strony wynikająca z umowy lub związana z czynem niedozwolonym ogranicza się do kwoty zapłaconej lub płatnej przez Klienta na rzecz Google na podstawie niniejszej Umowy; (ii) żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z umowy lub związanej z czynem zabronionym z tytułu oświadczeń, w tym oświadczeń złożonych przed podpisaniem umowy (chyba że są to fałszywe oświadczenia złożone), ani odpowiedzialności innego rodzaju wynikającej z niniejszej Umowy lub z nią związanej za jakąkolwiek utratę zysków (w tym, między innymi, za utratę przychodów, kontraktów, transakcji lub spodziewanych oszczędności, utratę dobrego imienia lub reputacji), niezależnie od tego, czy strony w dniu zawarcia Umowy brały pod uwagę możliwość poniesienia strat i czy dana strona poniosła straty na podstawie postanowień niniejszej Umowy, jakichkolwiek spraw z niej wynikających lub w związku z nimi. Ograniczenie odpowiedzialności stron, o którym mowa w niniejszym punkcie 9 nie ma zastosowania do obowiązków stron, o których mowa w punkcie 6 (Płatność, ceny i sprawozdania), punkcie 8 (Zwolnienie z odpowiedzialności) lub punkcie 10 (Poufność). Odpowiedzialność którejkolwiek ze stron za śmierć lub uszkodzenia ciała spowodowane niedbalstwem strony nie podlega ograniczeniu za podstawie niniejszego punktu 9.

 10. Poufność.

  10.1 Z zastrzeżeniem punktów 10.2 i 10.3 poniżej, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez dwa lata od jej wygaśnięcia, żadna ze stron ujawni Informacji Poufnych drugiej strony osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody (w tym w formie wiadomości e-mail) poza okolicznościami przewidzianymi w niniejszej Umowie. Hasła Klienta będą traktowane jak jego Informacje Poufne, za poufność korzystania, z których będzie on ponosił wyłączną odpowiedzialność, podobnie jak za korzystanie przez osoby trzecie z internetowych rachunków Klienta. "Informacje Poufne" obejmują (i) reklamy (w tym Cele i Teksty), przed publikacją; (ii) warunki niniejszej Umowy; oraz (iii) wszelkie inne informacje o Programie lub dostępie do technologii przed ich podaniem do wiadomości publicznej przekazane Klientowi przez Google i w chwili ujawnienia określone na piśmie jako poufne lub chronione prawem własności. Nie obejmują one natomiast informacji, które przedostały się do wiadomości publicznej w innych okolicznościach niż z winy strony lub też (a) zostały opracowane niezależnie, bez dostępu do Informacji Poufnych strony; (b) zostały zgodnie z prawem przekazane przez osoby trzecie; lub (c) podlegały ujawnieniu z mocy prawa lub na żądanie organu władzy.
  10.2 W przypadku Klienta, będącego osobą trzecią zamieszczającą reklamę, upoważnia on Google do udzielenia Reklamodawcy, będącemu usługobiorcą Klienta, lub innej osobie trzeciej zamieszczającej reklamę, wskazanej przez Reklamodawcę, dostępu do i prawa korzystania z internetowego konta reklamowego Reklamodawcy.
  10.3Klient przyjmuje do wiadomości i uznaje, że Google może dzielić się Informacjami Poufnymi Klienta: (a) z zamieszczającą reklamy osobą trzecią wskazaną przez Klienta lub z Reklamodawcą będącym usługobiorcą Klienta, odpowiednio do przypadku; lub (b) z jakąkolwiek spółką holdingową Klienta lub podmiotem zależnym Klienta lub z jakimkolwiek podmiotem zależnym spółki holdingowej Klienta. 10.4 Klient przyjmuje do wiadomości i uznaje, że informacjami o karcie kredytowej Klienta i informacjami o płatnościach dokonywanych przez Klienta na rzecz Google, Google może dzielić się ze spółkami pracującymi w imieniu Google wyłącznie na potrzeby sprawdzania kredytowania, dokonywania płatności na rzecz Google lub obsługiwania konta Klienta.

 11. Okres obowiązywania i rozwiązania Umowy.
  11.1 Z zastrzeżeniem punktu 11.3 poniżej, niniejsza Umowa wchodzi w życie z Dniem Akceptacji i będzie obowiązywać do Dnia Zakończenia.
  11.2 Niniejsza Umowa podlega wypowiedzeniu przez: (a) Google, który jest uprawniony do zawieszenia lub wypowiedzenia Programu (lub jego części) i/lub do wypowiedzenia Klientowi niniejszej Umowy, ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym czasie drogą elektroniczną; (b) Klienta (i)korzystającego, w miarę możliwości, z internetowego systemu reklamowego do anulowania reklamy; lub (ii) w drodze pisemnego zawiadomienia (w tym bez ograniczeń drogą elektroniczną) skierowanego do Google z prośbą o rozwiązanie niniejszej Umowy (lub jakiejkolwiek jej części). Anulowane drogą elektroniczną reklamy stanowiące część Programu AdWords przestaną się ukazywać wkrótce po ich anulowaniu. W przypadku wszystkich pozostałych reklam może to zależeć od możliwości spółki Google wprowadzenia zmian do harmonogramu bądź zastąpienia zarezerwowanego miejsca lub anulowania reklam znajdujących się już na etapie produkcji. Klient przyjmuje do wiadomości, że anulowane reklamy mogą się ukazać pomimo ich anulowania, o ile anulowanie nastąpi po jakiejkolwiek odpowiedniej dacie zobowiązania, o jakiej Klient zostanie uprzednio powiadomiony przez Partnera lub Google, a za takie opublikowane reklamy Klient zapłaci Google. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy niezależnie od przyczyny (i) Klient będzie nadal ponosił odpowiedzialność za wszystkie nieuregulowane kwoty; (ii) strona na żądanie zwróci Informacje Poufne drugiej strony; oraz (iii) punkty 1 (Definicje), 6 (Płatność), 8 (Zwolnienie z odpowiedzialności), 9 (Ograniczenie odpowiedzialności), 10 (Poufność), 11 (Okres obowiązywania i rozwiązania Umowy), 15 (Postanowienia różne) i 16 (Prawo i jurysdykcja) pozostają w mocy.
  11.3 O ile określono Dzień Zakończenia, Klient może pod warunkiem uprzedniego uzyskania drogą elektroniczną zgody Google, drogą elektroniczną przedłużać niniejszą Umowę na kolejne 90-dniowe okresy lub na inny okres uzgodniony z Google na piśmie.

 12. Cesja.

  Strona może dokonać cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy, delegować takie prawa i obowiązki lub w innym trybie nimi rozporządzić jedynie za zgodą drugiej strony (przy czym zgody takiej, strona nie będzie odmawiać ani opóźniać bez podania przyczyny) z tym że Google może bez konieczności uzyskiwania jakiejkolwiek zgody dokonać cesji swoich praw i obowiązków z niniejszej Umowy, delegować takie prawa i obowiązki lub w innym trybie rozporządzić nimi na rzecz podmiotu zależnego lub spółki holdingowej (w rozumieniu art. 4 ustęp 1 punkt 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych) spółki Google lub na rzecz nabywcy całości lub zasadniczej części aktywów Google.

 13. Prawa osób trzecich.

  Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie skutkuje powstaniem ani przyznaniem jakiegokolwiek prawa bądź przywileju jakiejkolwiek osobie nie będącej stroną niniejszej Umowy.

 14. Siła wyższa.

  Za wyjątkiem obowiązków płatniczych, strona nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nieterminowe wykonanie obowiązku wynikającego z niniejszej Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nieterminowe wykonanie wynika z okoliczności, na które strona nie miała wpływu, takie jak m.in. wypadek losowy, wojna, terroryzm, niepokoje społeczne lub spory pracownicze.

 15. Postanowienia różne.
  Niniejsza Umowa, zawierająca wszystkie warunki ustalone przez strony w jej przedmiocie, zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, oświadczenia i porozumienia wszelkiego rodzaju zawarte przez strony w przedmiocie niniejszej Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości, Klient przyjmuje do wiadomości i uznaje, że niniejsze warunki zamieszczania reklam obejmują FAQs wraz ze Wskazówkami Redakcyjnymi, włączonymi przez odniesienie, a FAQs i Wskazówki Redakcyjne mogą w dowolnym czasie być modyfikowane przez Google odpowiednio do zmian w udostępnianiu przez Google Programu na zasadach ogólno-handlowych. Uzupełnienia i modyfikacje niniejszych warunków zamieszczania reklam dla swej ważności wymagają formy pisemnej i podpisu lub potwierdzenia w trybie on-line przez osoby upoważnione do reprezentowania stron. Niewykonanie lub późniejsze wykonanie prawa bądź nieskorzystanie lub późniejsze skorzystanie ze środka przysługującego z niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub środka, ani też zrzeczenia się innych praw lub środków, a jakiekolwiek jednorazowe lub częściowe wykonanie lub skorzystanie z prawa lub środka z niniejszej Umowy nie będzie stanowiło przeszkody ku dalszemu wykonywaniu innych praw lub korzystaniu z innych środków. Prawa i środki prawne przewidziane niniejszą Umową przysługują łącznie z prawami lub środkami prawnymi przysługującymi z mocy prawa, nie wyłączając ich. Nieważność, nielegalność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy pozostanie bez znaczenia dla mocy pozostałej części niniejszej Umowy. Żadnego z postanowień niniejszej Umowy nie należy interpretować jako ustanowienia spółki osobowej ani joint venture pomiędzy stronami ani też ustanowienia strony agentem drugiej strony w jakimkolwiek celu i żadna ze stron nie będzie upoważniona ani umocowana do wiązania drugiej strony zobowiązaniami ani do zaciągania w jej imieniu takich zobowiązań w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu. O ile z niniejszej Umowy w sposób wyraźny nie wynika inaczej, zawiadomienia należy wysyłać na adresy podane w niniejszej Umowie (lub szczegółowo podane w internetowym systemie reklamowym) z kopią do działu prawnego (a) faksem, za potwierdzeniem odbioru, przy jednoczesnym przesłaniu oryginału priorytetem lub listem lotniczym; lub (b) przesyłką kurierską, a za doręczone uznaje się je w chwili otrzymania.

 16. Prawo i jurysdykcja.

  Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana, natomiast jej strony poddają się wyłącznej właściwości polskich sądów w zakresie wszelkich sporów lub spraw wynikających z niniejszej Umowy lub z nimi związanych.